תקנון ומדיניות ביטולים

כללי

נציין כי כלל התמונות והדוגמניות באתר לא עברו כל עריכה או ריטוש בפוטושפ ו/או כל תוכנות עריכה חמיניהן, והדוגמניות מופיעות במלוא יופיין באתר.

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים, ביגוד משלים, מוצרי הלבשה, והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. 

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל info@beautylicious.co.il או בטלפון מס' 052-3634883. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין חברת ביוטילישס לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

3.  ביצוע הזמנה או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף להוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לדין, לא תהיה ללקוחה ו/או למי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד האתר או כנגד חברת ביוטילישס או מי מטעמה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

5. יום ביצוע הזמנה- היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המשתמשת.

6. ימי עסקים הינם ימי חול- ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

7. מחירי המוצרים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע״מ, על פי הדין, אך אינם כוללים דמי משלוח.

8. חברת ביוטילישס רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.

9. תמונות המוצרים המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. מובהר כי ביוטילישס תשתדל לעשות כמיטב יכולתה בכדי להציג ללקוחותיה תמונות מדויקות ככל שניתן.

10. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

11. אישור פעולת ההזמנה מותנה בכך שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, והמשתמשת תזוכה בהתאם. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמשת לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המשתמשת.

10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

12. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.

13. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, חברת ביוטילישס לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שאינם נכונים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

14. בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

15. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמשת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

16. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר בכל זמן וללא הודעה מראש (החברה תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).

17. ביוטילישס רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או להפסיק את השימוש של משתמשת באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמשת ביצעה מעשה שאינו חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמשת הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר; (ג) המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה וחלף המועד לתשלומו; (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרים כאמור תהא החברה רשאית, להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמשת לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמשת וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

18. החברה לא תעשה בפרטי המשתמשת כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (מפורטת בהמשך), המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

 

אחריות החברה

1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, ביוטילישס אינה אחראית בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת כתוצאה משימוש בבגד שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.

2. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילמה המשתמשת לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או המוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של חברת ביוטילישס בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר.

2. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

4. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.

מדיניות פרטיות

1. החברה לא תמסור את פרטיה האישיים של המשתמשת, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמשת ו/או מי מטעמה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין החברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמשת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה המשתמשת (לרבות מי מטעמה) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה המשתמשת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמשת מסכימה לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את פרטי המשתמשת אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי המשתמשת מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

2. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שפרטי המשתמשת יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי המשתמשת שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמשת כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמשת למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.   

3. לא חלה על המשתמשת חובה חוקית למסור את פרטי המשתמשת לחברה (אולם ללא מסירתם – לא תוכל לעשות שימוש  בחלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמשת נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. המשתמשת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמשת כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותה מצד החברה ו/או מי מטעמה.

 

אפשרויות משלוח

לבחירתך 3 אפשרויות משלוח:

 1. שירות הזמנה למדידה - בשירות זה, מגיע שליח עד הבית תוך 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה. הלקוחה מבצעת מדידה של הפריטים שהזמינה ונדרשת לעדכן תוך 24 שעות אם יש פריט שברצונה להחזיר או להחליף. מרגע ההודעה, יגיע שליח נוסף לאיסוף הפריטים המוחזרים/ להחלפת מידה בעבור מידה אחרת, והלקוחה תקבל זיכוי כספי מלא על הפרטים שהחזירה. שימי לב- ניתן לבצע החלפה פעם אחת על כל הזמנה, לכן מומלץ למדוד את כל הפריטים טרם ההודעה על החזרה/החלפה.
  **לקוחה אשר לא תודיע תוך 24 שעות אם ברצונה להחליף או להחזיר פריט כלשהו, תחוייב על הסכום המלא של ההזמנה שלה ולא תוכל להזדכות עליו**.
  עלות שירות זה הינו 40 ₪.

 2. שליח עד הבית - זמן אספקה בד"כ עד 3 ימי עסקים. שירות זה הינו ע"פ התמחור הבא: ברכישה של מעל 400 ₪ - משלוח חינם; בכל רכישה אחרת - משלוח בעלות של 20 ₪. 
  המשלוחים יבוצעו בתיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. השליח יצור עמך קשר טלפוני במספר הטלפון שהזנת, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ביצוע הזמנה. המשלוחים מתבצעים בשעות 8:00-20:00, לכן כדאי לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלה (למשל, מקום העבודה שלך).
  במידה ומדובר על יישובים מרוחקים כגון יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים באזור רמת הגולן- ייתכנו עיכובים באספקה מעבר לשלושת הימים אליהם אנחנו מתחייבים.

 3. דואר ישראל - המשלוח יגיע לסניף דואר ישראל הקרוב לביתך, ע"פ חלוקה של דואר ישראל. זמן אספקת המשלוח בדרך זו תלוי בדואר ישראל, אך לרוב אינו עולה על 10 ימי עסקים. אנחנו מתחייבים למשלוח עד 14 ימי עסקים. כדי לדעת מתי החבילה תגיע אלייך יישלח אלייך במייל מספר מעקב אחר החבילה יחד עם לינק לאתר דואר ישראל, שם ניתן להזין את מספר המעקב ולבדוק את סטטוס ההזמנה בכל רגע נתון.
  *במקרה של משלוח שהוחזר אלינו מהדואר היות והלקוח לא אסף אותו מהסניף, נבצע בשנית את המשלוח (בתיאום מראש), ובתוספת דמי משלוח של 15 ₪.

 

 • אנו מתחייבים לארוז ולהוציא עבורך את הפריט למשלוח עד שני ימי עסקים מיום ההזמנה אך ביוטילישס אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות. החברה תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה. במידה וחברת המשלוחים או דואר ישראל לא יוכלו להעביר את המשלוח מכל סיבה שהיא, נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.

במידה ואתם רוצים לשנות את שיטת המשלוח, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו תוך שעה מרגע סיום ההזמנה ובשעות הפעילות.